003 Chương trình ưu đãi tư vấn và nhận giữ chỗ dự án Avani